En ingång i muren som fortsätter upp för bergsslänten har återfunnits. Ingången har lett till det gamla fästet på Gullberg.

Vår uppgift är att dokumentera resterna efter äldre byggnadsfaser av fästen som finns kvar utmed Gullbergs klippor. Lämningar efter de senare fästena är naturligt nog bättre bevarade än de medeltida, varför det är mer troligt att vi finner mer intakta konstruktioner från 1600-talet. I tidigare inlägg berättade vi om att vi funnit en minst 12 meter lång mur som utgör grunden till ett yttre utanverk mot en uppfylld vall av lera. Nu har schaktet utökats något och vi har funnit en ingång i muren.

Utanverk rensas fram i form av mur och lervall på Gullbergs sydvästra bergssida. En ingång i muren som fortsätter upp för bergsslänten har återfunnits. Ingången syns tydligt på den vänstra sidan av bilden. Foto Markus Andersson.
Pilen pekar mot den ingång till fästet som vi tror oss ha funnit spår av. Utdrag ur karta över fästet som byggdes 1643. KrA SFP 037:438d

Vi tror oss ha hittat den ingång som kan ses på kartor över det återuppförda Gullbergs fäste år 1643. En rak gång är markerad mot sydväst från stjärnskansens mur ner mot vattnet, Göta Älv. En smal öppning anges och överensstämmer med den öppning vi kan se i schaktet. Däremot är ingången troligen äldre. Helt säkert fanns den och utanverket under senare delen av 1500-talet.

 

 

Ingången till fästet. Fotot visar den öppning i muren som vi tror är densamma som man ser på kartan över fästet. Ingångens bredd är upp emot 2 meter och muren är bevarad upp till 2 meter på höjden. Foto Markus Andersson.
På bilden syns ingångens norra vägg med lervall bakom och i vinkel med ingången fortsätter det yttre utanverket, som ansluter mot bergväggen bakom. Foto Markus Andersson.