Nu har vi avslutat våra arkeologiska undersökningar vid Gullberg. In i det sista kom intressanta lämningar, nämligen en äldre markhorisont och resterna efter en kanal.

Markhorisonten har troligtvis funnits sedan Gullbergs fästnings tid och fram till 1930-talet. Därefter började området fyllas ut då vägar och järnvägar började byggas. Under fästningstiden utgjordes området troligen av en smal och blöt strandäng med vass som regelbundet svämmade över.

Kanalresten tas fram och dokumenteras. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Den grävda kanal vi hittade finns avbildad på vår tidigaste karta över området. Kartan är tyvärr odaterad, men troligen är den från 1630-talet. Gullbergs fästen och senare skans finns nämligen inte inritade på någon kartan, och Gullbergs skans byggdes i början av 1640-talet och ersattes i slutet av 1600-talet av skansen Lejonet.  Den del av kanalen vi undersökte var cirka 3 meter bred och cirka 0,6 meter djup. Ursprungligen har kanalen varit något bredare och djupare. På 1677 års karta nämns kanalerna som ”graaf”. Sannolikt var denna kanal en del av ett system av kanaler som omgärdat Gullbergs fästning, och i samtida skildringar har dessa beskrivits som vallgravar.

Kanalrest markerat i blått på karta över Gullberg, utsnitt ur karta över Göteborg 1630-tal. Karta: Krigsarkivet
Kanalen avbildad på en karta från 1720-tal. Karta: Krigsarkivet
Flygfoto över området från 1920.