Efter ett vinteruppehåll är den arkeologiska undersökningen igång igen. Nu har de ytor som frilades i höstas tagits fram för visning, samtidigt som den östra delen av berget börjat undersökas.

Redan nu kan vi konstatera att lämningar från Gullbergs fäste finns relativt välbevarade även på den östra sidan om berget. En grävmaskin gräver bort det täckande jordlagret och murar och pålar rensas fram för hand. Prover på pålarna kommer att tas för att försöka få en dendrodatering, dvs trädets årsringar räknas för att få fram fällningsår. Därigenom kan vi få fram en ungefärlig datering på byggnadskonstruktionen.

En mur som ligger på en rustbädd uppbygg av vertikala och horisontella stockar rensas fram. Grått streck visar murens utbredning och de bruna pilarna pekar mot stockarna.

Öppna visningar kommer att erbjudas en gång i veckan under tiden som grävningen pågår. Om intresse finns kan föreningar och skolor få egna visningar efter överenskommelse.