Vid S:t Lars kyrka pågår för tillfället ombyggnation inne i kyrkan och ledningsdragningar utanför. I samband med detta påträffades i veckan en stenkista i en grav utanför kyrkans södra sida. Stenkistan är uppbyggd av kraftiga kalkstenar som väggar och en lockhäll i samma material. Troligen är denna medeltida. Under veckan kommer vi att försöka lyfta på locket och se om det finns några ristningar på det. Flera fragment av tidigkristna gravmonument med ristad ornamentik har tidigare hittats vid kyrkan. Vi kommer också att undersöka den gravlagda individen som sannolikt ligger i stenkistan, för att försöka datera graven.

På samma plats som stenkistan har ett vapenhus funnits byggt under 1400-talet. Vapenhuset har varit anslutet till den gamla romanska kyrkans sydportal. Lagerföljden visar att det har raserats efter en brand och inte byggts upp igen, och också att stenkistan förefaller vara äldre.

Bland franciskaner och hospital.

Igår fick vi en visning av de spännande arkeologiska undersökningarna vid Hospitalstorget som våra kollegor vid Östergötlands museum utför. Tack för guidningen Emma och Helén!

Besök gärna nästa guidning den 17 maj.