Redan när vi schaktade fram gravarna på gravfältet i augusti upptäckte vi en husgrund på en av de största gravarna i gravfältets norra del. Att vi skulle stöta på bebyggelse här var oväntat. Bådstorps gamla tomt skulle enligt fornlämningsregistret ligga ett stycke norrut och de tidigare undersökningarna gav inga tydliga indikationer om en gårdsbebyggelse. 

I förgrunden syns husgrunden som byggts på en av gravfältets största gravar. Foto: Maria Sjöqvist, Arkeologerna.

Husgrunden har varit en ganska liten stuga på knappt 40 m2, med ett rum med en eldstad i ena hörnet. Väggarna har vilat på stensyllar och ett kraftigt brandlager över grunden indikerar att byggnaden har brunnit ned.

Karin och Iohannes står vid ingången till bostadshuset. Den fyrkantiga stensättningen är fundamentet till byggnadens eldstad. Foto: Maria Sjöqvist, Arkeologerna.

I och kring bostadshuset kan vi se att gravarna har röjts bort för att ge plats för en ekonomibyggnad och mindre odlingar. Även gränsen mellan utmarken och inägorna är synlig som en stenrad i terrängen. I dessa områden och kring byggnaden har vi hittat föremål som visar att platsen har brukats från senare delen av medeltiden eller från 1500- och 1600-talen; mynt, keramikskärvor, ett bryne och en blosshållare. Vår tolkning just nu är att vi har undersökt det hemman som finns på den äldsta kartan över byn Kuddby, där Bådstorp är markerat.

Utsnitt ur den äldsta kartan över byn Kuddby med Bådstorp längst upp i bild. Källa: Akt D57-7:d1:353, Lantmäteristyrelsens arkiv.

Det lilla hemmanet har legat på byns utmark och möjligen har anledningen till denna placering varit att människorna som levde här har nyttjat de resurser som fanns här; skogen och betesmarken. Under 1700- och 1800-talen byggdes flera torp på utmarken i närheten av vår undersökning: Lilla och Stora Bådstorp, Snappekulla och Bråten. Torpen fanns kvar långt fram i tiden och det sista revs i början av 1960-talet när det fick ge plats för den moderna motorvägen.

Kasserade fat och skålar från 1800-och 1900-talen, spåren efter de sista torparna i Bådstorp. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.