Av kronobränneriets tre stora byggnader har vi nu också slutfört undersökningen av det sista huset inom området, bränneribyggnaden. Byggnaden benämns som ”Bränn- och klarhus” på en samtida karta och det var här spriten tillverkades i stora kvantiteter. Tillverkningen kom att bli den största bland Östergötlands fem kronobrännerier, så stor att den under en period blev mycket mer än det lokala behovet och istället då sändes till Stockholm.

Karta från 1779 över Norrköpings kronobränneri, där tillverkningen av spriten skett i bränneribyggnaden vid den röda pilen. Karta: Lantmäteristyrelsens arkiv.

Byggnaden har varit 60 meter lång och tio meter bred och att döma av de breda grundmurarna byggd i två våningar. Den var kraftigt nedbruten men i bottenplan har det funnits kraftiga tegelfundament till pannor och kylfat fördelat på fyra rum. Intill pannorna fanns också ugnsfundament.

I bränneribyggnaden fanns stenlagt golv och kraftiga tegelfundament till pannor och kylfat. Magnus Stibeus rensar fram kanterna , Annika Konsmar och Rasmus Bäck arbetar med ett av träkaren utanför byggnaden. Foto: Arkeologerna.

Norr om och längs med byggnaden hade fem täta träkar byggts, dit vi tror att mäsken eller dranken letts i rännor från byggnaden. Dranken var restprodukten i tillverkningsprocessen, en restprodukt som man gödde de djur som man höll med på kronobränneriet. En del av binäringen vid produktionen var uppfödning av svin som kunde säljas och ge ytterligare inkomst till kronan.

Ett av träkaren norr om bränneribyggnaden som visade sig vara välbevarade i den fuktiga marken. Intill syns en utbyggnad på huset med fundament av tegel. Foto: Arkeologerna.

En av avloppsrännorna av trä innanför husets murar, som troligen lett ut mäsk eller drank. Foto: Arkeologerna.

Träkaren norr om byggnaden var välbyggda och har kanske byggts av det intilliggande skeppsvarvets timmerhantverkare. För att hålla karen täta har man mejslat en skåra på kanterna av planken, som sedan svällt när det blivit fuktigt och då kunnat hålla tätt till nästa planka. Här visas ett exempel på en avsågad bit.