Venedig har sin Ponte dei Sospiri och i Stockholm finns Långholmsbron, som i folkmun ibland kallas suckarnas bro. Även Norrköping hade under 1700-talet en bro där en och annan suck säkert drogs.

Vackert bearbetat träföremål som låg i kanten på Lillån. Foto Magnus Stibéus

Vi vet inte vad de samtida norrköpingsborna kallade den, men på en karta från år 1788 benämns den Spinnhus Bron. Den ledde över den smala Lillåns västra åfåra till Skeppsholmen, där Spinnhuset uppfördes kring år 1740. Spinnhuset låg endast 15 meter från brons anlöpande till Skeppsholmen och platsen däremellan benämns Lilla Spinnhus Torget på kartorna.

Utdrag av karta från år 1788 (Lantmäteristyrelsens arkiv, aktbeteckning: 05-nkg-148).

Fram till mitten av 1700-talet nådde man Skeppsholmen vid en bro som hette Jungfrubron och som låg närmare Strömmen vid Lillåns utlopp i söder. Den nya bron låg i östligaste kanten av Norra Ströms gatan, som var ett äldre namn på dagens Saltängsgatan.

När Spinnhus Bron uppfördes hade man redan börjat fylla igen Lillån ner mot Strömmen. Här inrättades ett nytt Skeppsvarv strax efter att Spinnhuset stod klart.

Arkeologerna undersökte under veckan resterna av Spinnhus Bron. Vi dokumenterade rester av kraftiga stockar som ingått bron. De senaste 100 årens ledningsdragningar har skadat bron, men vi kommer att få en bra bild av hur den varit konstruerad. Flera av stockarna är återanvända och har ursprungligen suttit i byggnader och kanske t o m i fartyg. Resultaten från dendrodatering (årsringsdatering) av insamlade prover kan ytterligare belysa skeendet.

Rester av Spinnhus Bron i dagens Saltängsgatan. Foto Magnus Stibéus

Broläggningen bestod av återanvänt virke. Foto Magnus Stibéus

Vi påträffade flera spännande föremål i åns östra kant. Här låg ett vackert bearbetat träföremål, trasigt i ena änden, vars användning vi ännu inte klurat ut. I strandkanten hade man i mitten på 1700-talet kastat hushållsavfall, som olika skärvor av kärl, djurben och kritpipor. Det kanske mest spännande föremålet är en liten sigillstamp, tappad eller kasserad, med ingraverat mönster. Har den tillhört någon på varvet eller bokhållaren på spinnhuset?

Snart passerar vi Spinnhus Torget och når spinnhuset, vilket blir en ny blogg.

Sigillstamp av mässing (?) Foto Magnus Stibéus

På undersidan av stampen finns en ingraverad symbol eller initialer, som var unik för den som skrev under och som trycktes ner i vax eller lack. Vilka viktiga dokument har bekräftats med denna i mitten av 1700-talet? Foto Magnus Stibéus

En liten skål av rödgods. Kanske använd på spinnhuset. Foto Magnus Stibéus

Skärvor av fajanskärl som importerats från kontinenten. Foto Magnus Stibéus