Jakten på medeltida Varberg, också känt som Getakärr, fortsätter under 2020. Vi närmar oss sannolikt, men har inte kommit fram till, det som var det medeltida hamnområdet. Under tiden kan vi bjuda på en marin höjdpunkt från närområdet.

Den röda markeringen visar fyndplatsen.

I Klövehamnen på den sydvästra delen av Getterön strax utanför Varberg påträffades år 2009 lämningarna från ett mindre båtvarv och ett fragmentariskt skeppsvrak.  Vraket inte var komplett, men man kunde från utifrån delarnas utformning konstatera att det rörde sig om en grundgående båt som varit över 20 meter lång och ca 7 meter bred. Efter analys kunde båten dateras till mitten av 1500-talet och eken som den var byggd av hade sannolikt hämtats från södra Sverige. Vrakets utformning stämmer bra överens med de skriftliga källor som finns kring den tidens båtmodeller. Förvisso hittar man vrak lite här och där i närheten av kusten, naturligtvis en följd av stormar eller andra olyckor. Men att de påträffas i anslutning till ett varv sticker ut – kan man ha sänkt skeppet på platsen med mening?

Några av fartygsdelarna. Foto: Staffan von Arbin, Bohusläns museum.

Varvet med tillhörande brygga kan ha varit i bruk till åtminstone 1700-talet. Det är i alla fall vad keramikfynden visar. Sådana här platser påträffas ganska sällan vid arkeologiska utgrävningar. Trots att undersökningsytan i Klövehamnen var begränsad och att sentida aktivitet hade stört området är platsen intressant och fördjupar kunskapen om den lokala allmogeseglationen och båttillverkningen. Fynden talar för att stora delar av konstruktionsprocessen skötts på platsen. Utöver att här fanns spridda trästycken och keramik, doftade platsen av tjära  och här låg ett ca 5 cm tjockt lager av träflis och huggspån.  Här har man både bearbetat timmer till båtdelar, finjusterat passformen  och tjärat skrovet och andra skeppsdetaljer.

Getterön 1767. Längst ned i söder ser vi platsen för båtvarvet på den lilla klippan som sticker ut. Karta Lantmäteriet.

På den fina kartan över Getterön från 1767 ser vi platsen – en klippa som sticker ut längst i sydväst med namnet Klöfwen. Den skarpögda ser en liten markering och kan läsa texten ”Här plägar byggas skepp”. Detaljen nedan visar platsen lite tydligare.

Förhoppningsvis kommer vi snart att hitta liknande maritima konstruktioner i samband med arbetet med Varbergstunneln!

Läs mer om fyndet här!