När vi rörde oss längre norrut, förbi bergsudden med sin stenkonstruktion och vidare mot platsen där de gamla lokstallarna har stått, kom vi också närmare Getakärr. Vårt undersökningsområde sträcker sig genom den vik som en gång legat framför samhället och dess kyrka.

Två av de många stockar som vi hittade på den gamla havsbottnen väster om det medeltida Getakärr. Här dokumenteras de med foto och GPS. Den vit- och svartrandiga pinnen bredvid en av stockarna är en meter lång.

Man får föreställa sig att man hade god uppsikt över Getakärr från Varbergs borg, då det inte fanns några byggnader där emellan och vattnet gick mycket längre in än vad det gör nu.

Liggande på havsbottnen i den före detta viken hittade vi en myriad av träpålar. De var av olika trädarter och storlek, och en del var tydligt tillspetsade i ena änden medan många var så fragila att de inte gick att se om de hade några verktygsspår. Detta lager av timmer och pinnar sträckte sig ungefär 100 meter i schaktet innan det tunnade ut och övergick till tom havsbotten igen.

Dessa pålar är intressanta men svårtolkade. Nästan alla låg i samma riktning, och vi kunde även hitta några få stör- och stolphål i havsbotten som möjligen kan knytas till dem. Tyvärr bildar dessa ingen tydlig konstruktion, och vi har heller inga föremålsfynd från området som kan hjälpa datera lagret av timmer.

Så här ser vår digitala dokumentation ut av timret vi har hittat på den före detta havsbottnen. De bruna strecken är de inmätningar vi har gjort med GPS av varje individuell bit trä. För att underlätta att orientera sig i bilden har vi lagt våra inmätningar på ett foto av hur området såg ut innan ombyggnationerna av platsen. Klicka på bilden för förstoring.

Återigen måste vi vänta tills tågspåren lyfts bort i ett senare skede av tunnelbygget, då vi får undersöka under dem och möjligen hitta fler ledtrådar till vad som har hänt på platsen. Det är möjligt att det utgör resterna av en konstruktion, så som en pålspärr, eller kanske till och med en brygga. Det skulle också kunna vara ett tappat lass virke från något av de skepp eller båtar som rört sig runt viken. Om det rör sig om timmer från det medeltida Getakärrs tid, eller om det är från Varbergs yngre historia har vi ännu inte fått svar på.

Självklart vore det även intressant att få följa havsbottnen österut och hitta den gamla strandlinjen framför Getakärr, och möjliga byggnader och konstruktioner vid stranden. Detta ligger dock utanför tunnelprojektets arbetsområde, på gott och på ont. Det är givetvis tråkigt att vi inte har fått nyckeln till gåtan om Getakärrs hamn just denna gång, men å andra sidan ligger istället Getakärrs strand i tryggt förvar under marken.