De tre gårdslägena som vi undersöker i Fjelie i närbild på 1770-års karta.

Nu har vi grävt i 6 veckor och börjar få ett grepp om undersökningsytan. Vi vet att det är tre av byns gårdar som legat här: gård 18, 19 och 22 och ser redan att bevarandegrad och lämningarnas karaktär skiljer sig mellan de olika gårdslägena.

Bäst bevarat är lämningarna på det mellersta gårdsläget (gård 19). Här har vi undersökt rester efter en östvästlig huvudbyggnad i söder som flankerats av nordsydliga längor på ömse sidor.  I norr har en östvästlig länga legat som vi endast hittat sporadiska rester av. Den norra och västra längan har ännu inte dokumenterats och syns därför inte på kartbilden. Byggnaderna har ramat in en gårdsplan där vi träffat på flera brunnar, gropar och stenläggningar. De byggnadsrester och fynd som vi hittills har fått fram här daterar vi till 1600- och 1700-talet. Byggnaderna har legat på stensyll och har i flera fall byggts på ett fundamenteringslager av lera. De har varit indelade i flera rum – troligen med olika funktion. I den södra byggnaden finns lämningar efter flera ugnar. Under huvudbyggnaden i söder finns spår efter ett medeltida hus, som vi just nu är i färd med att rensa fram.

På de andra gårdslägena ser vi samma mönster av gårdsbyggnader som ramat in en gårdsplan med brunnar och gropar. På gårdsläge 18 finns väldigt lite kvar av 1600- och 1700-talshusen, men desto mer har vi av medeltida lager och fynd. De mest välbevarade lämningarna visar på omfattande spår av eld form av svarta träkolsrika jordlager varvade med rena lerlager. Fortfarande gäckar frågan oss vad det är man har sysslat med i huset som avsatt dessa brandlager. Har det varit samma verksamhet i hela huset eller olika i skilda rum? Har husets funktion förändrats över tid?

Inom läget för gård 22 är lämningarna mer fragmenterade, troligen pga topografiska förutsättningar. Här har heller inte påträffats några tecken på att det funnits en gård under medeltid utan snarast har gården bara existerat under 1700-talet.  Det finns alltså tydliga tecken på att bebyggelsen etablerats vid olika tidpunkter på de olika gårdslägena.