Byggnadrest bestående av en stuga samt en förstuga hittad närmast bergets stup. Stugans södra fasad ligger i vinkel med muren till utanverket.

Skildringar där Gullberg figurerar förekommer i historiska dokument, med mer eller mindre målande beskrivningar av händelseförlopp. Historier som återberättats rör ofta heroiska insatser eller anfall av historiskt kända personer av dignitet. Något som vi arkeologer kan bidra med är att berätta hur livet tedde sig för de människor som vistades eller bodde på fästen som till exempel Gullberg. Vi kan ofta berätta om en del av livet som inte alltid framgår i de historiska dokumenten. Här kan arkeologin bidra till förståelsen av människors villkor. Vilka aktiviteter kan vi se spår av och vad berättar de för historia om de människor som befann sig på Gullberg?

Då Gullberg haft en befäst försvarsfunktion under flera hundra år är naturligt nog bevarade lämningar främst förknippade med den gedigna byggnadskonstruktionen befästningen, som murar och vallar. Men undantag finns. Strax nordväst om den mur vi fann på bergets östra sida (se tidigare blogginlägg) har vi funnit lämningen av en byggnad, med en grund i sten och lite tegel. Den ligger mycket nära bergskanten i ett parti som släntar brant, så underlaget har planats ut och byggts på i den branta delen för att få en plan yta.

Spisen, byggnadens enda värmekälla, är lätt att identifiera i mitten av stugan utmed södra långsidan (se röd markering). Runt denna fanns en stenhög från den hoprasade skorstenen. gul markering anger grunden.

Byggnaden ligger i vinkel mot befästningsmuren och bergets stupande vägg. Sannolikt har byggnaden anpassats till och på sätt och vis hört ihop med utanverket.

Fotograf Markus Andersson.

Vi håller på att ta bort lager av jord, inrasad sten och tegel från skorstenen och annat som hör till tiden efter att byggnaden övergavs. När vi kommer ned en bit i husgrunden hoppas vi att där finns föremål och strukturer som berättar mera. Huset hade trägolv som är mycket dåligt bevarat men vi kan till exempel hitta saker som trillat ned mellan golvspringorna som kan ge ledtrådar till hur huset användes. Hittills har hushållsföremål som keramik hittats, liksom matrester i form av ben och ett mynt från 1666.

Bilden visar stugan när vi grävt bevarade lager och rensat fram golvytan. Byggnaden består av en stuga samt en förstuga närmast berget. Stugans södra fasad ligger i vinkel med muren som tillhör utanverket. Golvnivån i förstugan är något högre med jordgolv. Det finns också rester efter syllstock.