Vi har nu tagit oss genom en stor del av de omfattande raseringslagren i den södra delen av området. Under dessa sentida lager finns lämningar efter hyttverksamheten på platsen.

Arkeologen Peter Berg visar upp ett av träföremålen. Foto: Arkeologerna CC-BY

Denna del av vårt undersökningsområde ligger närmast de sedan tidigare kända lämningarna efter Prästgårdshyttorna, som undersöktes inom grannfastigheten på 1990-talet.

Olika typer av träkonstruktioner och fynd börjar framträda bland slaggen. Bland träkonstruktionerna finns vad vi i nuläget tolkar som en större träränna samt en broläggning över denna. Bron har sannolikt använts vid transporter av olika slag inom det gamla hyttområdet. Bland fynden märks ett flertal träföremål i form av spatlar. I skrivande stund har vi ännu inte kommit underfund med de små föremålens funktion.

Vi bedömer att nivån som vi nu jobbar på härrör från 1800-talet. Vi undersöker alltså lämningar från den tiden då hyttverksamheten vid Stora Kopparberget centraliserades. Efter denna omorganisation blev de hyttor som funnits i staden med tiden ett öde ruinlandskap. Nu kommer dessa ruiner åter upp i dagen!

Olika typer av träkonstruktioner och fynd börjar framträda bland slaggen. Foto: Arkeologerna CC-BY