Nu har årets grävningar i Kvarteret Traktören, i Enköping varit igång i ett par veckor! Enköpings kommun har beslutat att en något större yta skal undersökas och hittills har schaktning pågått av området söder om stadshotellets fundament. I takt med att grävningen tar oss djupare kan vi börja knyta an till resultaten från förra årets undersökning.

Emelie Sunding och Elin Säll, arkeologer på Upplandsmuseet, övervakar schaktningen i kvarteret Traktören. Foto: Upplandsmuseet

Under hösten 2017 undersöktes en mindre del av tomten, den närmast Westerlundska gården. Parallellt med den arkeologiska undersökningen pågick schaktningsarbeten av den ytan där Stadshotellet tidigare stod. Arbetet med att schakta bort hotellets grundmurar och moderna fyllnadsmassor övervakades för att säkerställa att inga äldre lämningar skadades.

Mathias Bäck, Arkeologerna, och Emelie Sunding, Upplandsmuseet, dokumenterar ett av fähusen. Foto: Upplandsmuseet

Den del av tomten som slutundersöktes under hösten visade sig innehålla flera nivåer med välbevarade lämningar från både gårdsmiljöer och strandnära bebyggelse från perioden 1200-1600-tal. Genomgående för alla faser var den höga bevaringsgaraden för både organiskt material och metaller. Till det allra yngsta skedet hörde ett bostadshus från 1600-talets mitt där flera mynt hittades ovan husets trägolv. Under 1500-talet har denna del av tomten utgjorts av ett fähusområde. Här undersökte vi tre samtida fähus där var och ett använts för att stalla olika djur. Makrofossilanalyser av kulturlagren inom fähusen har visat att ett använts för höns, ett för svin och ett för nötboskap. Fähusen var uppförda i trä, tätt intill varandra med smala passager emellan.

Undersökningsytan sedd från Kyrkogatan. I de äldsta skedena har stenlagda gator anlagts längs strandkanten. Foto: Arkeologerna

I de äldsta skedena, preliminärt daterade till 1200- och 1300-tal, undersökte vi olika konstruktioner längs den medeltida strandkanten. Här fanns bland annat stenlagda gator som sannolikt följde strandkantens sträckning och uppbyggda stenvallar som stabiliserat marken närmast vattnet. Från samma period hittades även rester av olika fiskeredskap så som krokar, flöten och en mjärde.

Till slut nåddes det som en gång under medeltiden varit sjöbotten och här påträffades stolphål grävda i den rena sanden. I botten av stolphålen fanns rester av tjära som använts för att impregnera stolparna. Möjligen var detta rester av en brygga.

Konservator Karin Lindahl (ACTA Konserveringscentrum AB) tar hand om en träbänk som hittades 2017. Foto: Arkeologerna

Fyndmaterialet har i huvudsak utgjorts av föremål tillverkade i trä – bland annat träkärl, delar av verktyg och olika byggnadsdetaljer som dymlingar och kilar. Det kanske största fyndet var en träbänk som återanvänts i ett av fähusen. Även en hel del metallföremål hittades, också de välbevarade. Exempelis dräktdetaljer som söljor och ströningar samt verktyg, också läderföremål så som skor och en knivslida. Då denna del av tomten främst använts för stallning av djur hittades inte hushållsföremål som keramik och glaskärl i lika stor utsträckning som är vanligt vid stadsarkeologiska undersökningar.

Handtaget från en spade eller dynggrep hittad i ett av fähusen. Foto: Upplandsmuseet

För att närmare kunna datera de olika bebyggelsefaserna har prover skickats för dendrokronologisk analys (årsringsdatering). Dessutom kommer efter fältarbetets slut en analys av fyndmaterialet göras för att närmare bestämma typer, provenienser och dateringar.

Resultaten från fjolårets undersökning ger en bra fingervisning om vad som kan förväntas i år. Hittills har vi fått fram en gata som försvann i och med stadsbranden 1799, och nu undersöker vi 1600-tals bebyggelsen där intill. Fynden är många och kan precis som i fjol ses i utställningen Veckans Fynd på Enköpings museum. På gatans västra sida framkommer rester av ytterligare bebyggelse som sannolikt är andra halvorna av några av de hus som undersöktes i fjol. När hela ytan är färdiggrävd kvarstår att pussla samman samtliga resultat för att få fram en så tydlig bild som möjligt av kvarterets historia.

Vi återkommer snart med färska nyheter från årets undersökning!