Förra veckan började vi undersöka boplatslämningar i åkermarken vid gravfältet Inhåleskullen. Gravfältet totalundersöktes 2010 och här har människor begravts från yngre bronsålder till vikingatid. I fyndmaterialet är det framför allt de yngre perioderna som sticker ut med delar av en vendeltida hjälm, ett svärdsslidebeslag och en guldten.

Just nu undersöker vi på Vaksala 298, invid gravfältet, ett ytterst välbevarat hus med stolphål i rännor, ett hus som vi återkommer till i senare inlägg.