2014

UV Rapport 2014:176. Arkeologisk förundersökning samt undersökning. Kyrkogårdsmur och handelsbod i ”Titthålet” på Korsgatan i Göteborg Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun och socken, Inom Vallgraven 701:27, Göteborg 216:1

Carina Bramstång Plura

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (numera Arkeologerna, Statens historiska museer) har utfört en arkeologisk förundersökning och en direkt därpå följande särskild undersökning i Korsgatan i Göteborg. Orsaken var ”Titthålet” i Korsgatan, direkt öster om Domkyrkan, inom vilken information om stadens ledningsnät visualiseras.

En del av den gamla kyrkogårdsmuren, byggd 1644, återfanns vid undersökningen. Flera lager intill muren undersöktes innehållande fajanser, porslin, krus, kritpipor, tegel, skor, latrin, gödsel, huggspån, matrester i form av grytbitstora ben av ko, får, gris och hönsfågel, liksom ostron- och musselskal. Förutom ovan nämnda fynd förekom rikligt med huggspån i vissa delar av lagren vilket vi tolkar som olika byggnadsfaser. Vi har kunnat knyta viss handelsverksamhet i handelsbodar till gatumiljön. Särskilda föremål har kunnat knytas till specifika handlare som slaktare och skomakarfamiljer boende utmed Korsgatan.