Med hjälp av en systematiskt utförd metalldetektering är det möjligt att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt fördjupa och nyansera kunskapen om en enskild fornlämning. Metallfynden utgör ett viktigt underlag för datering och karaktärisering, men berättar även om platsens kontaktnät, kontinuitet, specialisering och sociala status.

I samband med exploateringsundersökningar lämpar sig metalldetektering väl i alla typer av marker. Metoden kan med fördel användas som prospektering då de tillvaratagna metallfynden vittnar om platsens arkeologiska potential. Metalldetektering möjliggör även fältmetodiska prioriteringar och kan användas tidigt i den arkeologiska processen som ett verktyg och underlag inför kommande undersökningar. Metoden ger en överblick över de delar av fornlämningen som av prioritetsskäl inte kan handgrävas, samt ger en representation av tidsperioder som i övrigt inte lämnat fysiska spår på platsen.