Tre spännande stenåldersboplatser undersöks just nu på Hisingen i Göteborg. För tusentals år sedan bodde människor i det som då var ett stort skärgårdslandskap. Nu söker Arkeologerna spåren efter jägare och samlare, och tidiga bönder.

Under sensommaren och hösten 2017 undersöker Arkeologerna tre stenåldersboplatser i Säve på Hisingen i Göteborg. Anledningen är att Göteborgs kommun ska bygga bostäder i området runt Lillhagsparken.

Området har varit bebott länge, de första människorna levde här för mer än 10 000 år sedan. Här finns lämningar från både äldre och yngre stenålder. Boplatserna speglar den äldre stenålderns jakt- och fångstbaserade grupper men också en senare tid då samhället förändrades till en jordbrukskultur och man började odla och hålla boskap. Något vi hoppas kunna skymta i de arkeologiska fynden.

För 10 000 år sedan var dalgången väster om platsen en bred havsvik och Göteborgsområdet en skärgård. Boplatserna låg i de inre delarna av skärgården. Här överlevde man genom att fiska och jaga. Under det långa tidspannet som boplatserna sträcker sig över i ålder, förändrades naturen från ett tundralandskap till en miljö av täta ädellövskogar och ett förändrat djurliv.

I ett större kulturlager på ett av områdena har Arkeologerna hittat flintfynd – bland annat en bergartsyxa och en så kalld handtagskärna av flinta. Handtagskärnan blev kvar när människorna tillverkade mikrospån, en sorts mindre redskap som användes i vardagslivet ofta i form av skärande eggar i benpilspetsar.

Nu hoppas man på fler spännande fynd som kan berätta mer om de första människorna på platsen.

Läs mer om uppdraget här.