Veckans sista schakt gav flera spännande lämningar. I schaktets östra del påträffades nordvästra hörnet av en källare, som haft tunnvalv av tegel. Huset finns bl a beskrivet på en karta från år 1805, som ”Wåningshus af trä”. Byggnadens stenkällare kan emellertid vara från 1700-talet. Gården ägdes vid den här tiden av Johan Göran Gripenwaldt. Denne gjorde en militär karriär och tog slutligen avsked som överstelöjtnant år 1797, varefter han införskaffade gården i Norrköping. Gripenwaldt dog på godset Mantorp 1843.

I schaktets västra del fanns flera olika nivåer av stenläggningar från gårdsplanen. Även i detta schakt syntes rester från den stora branden år 1719 och samtida bebyggelse.

Källaren i bildens nederkant (öster). Stenläggningar ovanför.

Utdrag av karta från år 1805 över de sammanslagna tomterna 3 och 4. Vid den här tiden ägdes fastigheten av Överstelöjtnant Johan Göran Gripenwaldt (1758-1843). Den undersökta delen av källaren ligger vid cirkeln.

Rester av tegelvalvets ovansida syns.

Olika nivåer av stenläggningar.