I fjol hittades delar av en befästningsmur under de arkeologiska undersökningarna vid ärkebiskopsborgen. I år fortsätter forskningsgrävningen och nu ska vi titta närmare på om det fanns en ringmur som löpte runt borgen och borggården. Även en byggnad med datering från 1300-talet står i fokus.

Under 2021 hittades rester av en befästningsmur vid ärkebiskopsborgen. I år ska vi bland annat ta reda på om det var del av en ringmur som löpte runt borgen.

Under medeltiden var det främst kungar som byggde ringmursborgar, men en ärkebiskop stod inte långt efter kungen i samhällshierarkin. En ringmur pekar på att det i så fall var en borg med ett väl utbyggt försvar och befästning, där muren utgjorde ett viktigt komplement till vallgraven.

– Under tre veckor i juni ska vi ta upp schakt precis vid ingången till borgen och se om det finns rester kvar efter en mur även här. Om den muren vi hittade i fjol har fortsatt och löpt runt borgen, säger projektledaren Ann-Mari Hållans Stenholm.

Befästningsmuren från i fjol, byggd av tegel ovanpå ett gråstensfundament, ligger cirka fyra meter ifrån stenhuset såsom det sannolikt såg ut på 1400–1500-talet. Det finns exempel på liknande medeltida borgar med sådan planläggning och den har då tolkats militärstrategisk, som ett sätt att lättare oskadliggöra fienden som tar sig över muren. En alternativ tolkning är att muren hör samman med stenhuset i dess äldre skeden, då rummen mot nordväst ännu inte var byggda. I sådana fall skulle det finnas utrymme för en inre borggård innanför muren.

Arkeologerna ska också titta närmare på en byggnad med datering från 1300-talet, som hittades 2020. Byggnaden ligger i kanten på borggården, norr om borgruinen.