I början av augusti påbörjade Arkeologerna tillsammans med Göteborgs stadsmuseum en utgrävning av fornlämningen Lundby 5:1-2 på södra Hisingen i Göteborg. Lämningen utgörs av ett välbevarat bronsåldersröse (nr 1), uppemot 20 m i diameter, och ytterligare en grav i form av en enkel stensättning (nr 2). Däromkring finns stenfyllda svackor i berget, en vallgravsliknande naturlig svacka som omger röseberget, och andra detaljer i landskapet som tillsammans bildar en spännande rituell miljö. Under två månader ska vi undersöka hur man använt denna plats, som man sannolikt återkommit till flera gånger under bronsåldern (1700-500 f Kr) ända till mitten av järnåldern (ca 500 e Kr).

Röset fotograferat i samband med arkeologisk utredning 2010. Området var då beväxt med tall- och ekskog. Foto mot nordväst. Jämför med nästa bild!
Röset efter avverkning och avtorvning. Foto mot norr.

Röset i Arendal är ett av få kvarvarande rösen i denna del av Göteborg. Det ligger i södra änden av vad som under bronsåldern var ett sund som delade Hisingen i en östlig och en västlig del. Det så kallade Bronsålderssundet var kantat av rösen och stensättningar som låg högt uppe på bergen, exponerade mot vattnet och farleden nedanför. Idag ligger röseberget mitt i ett industriområde, granne med Göteborgs hamn och med en hänförande utsikt över Göta älvs mynningområde, Nya Älvsborgs fästning och skärgården i sydväst. Orsaken till att Lundby 5 nu ska undersökas och tas bort är att området ska bli bergtäkt, för att så småningom inkorporeras i hamnområdet.

Utsikt mot söder med Nya Älvsborgs fästning i övre vänstra hörnet.

År 2001-2002 undersökte Göteborgs stadsmuseum ett liknande röse i Lundby socken, kallat Lundby 8. Röset visade sig ha en spännande historia genom att det först byggts som ett så kallat långröse, närmare 30 m långt, för att senare byggas om till ett runt röse. Delar av den ursprungliga konstruktionen blev kvar inne i det ”nya” röset. I röset hittades fyra gravar i form av brända ben med dateringar som sträckte sig mellan 1680 f. Kr och 830 f. Kr, det vill säga över både äldre och yngre bronsålder. Ett spännande fynd gjordes också genom pollenanalys – i den centrala graven i röset hade man i samband med begravningen spritt ut den blåvioletta sensommarblomman klockgentiana. Det måste ha varit en vacker syn.

Med erfarenheterna från utgrävningen 2001-2002 var det naturligt att inleda ett samarbete mellan Arkeologerna och Göteborgs stadsmuseum inför undersökningen av Lundby 5.  Nu återstår att se om även den nu undersökta graven har samma komplexa historia. Efter två veckors slitsam rensning, avtorvning och framtagning av rösets hela utbredning har vi nu börjat lyfta bort stenar och se detaljer i anläggningen. En kantkedja och två kallmurar börjar framträda. Mer om det i nästa inlägg!

Fikapaus! Från vänster syns Karolina Kegel (Göteborgs stadmuseum), Gisela Ängeby (Arkeologerna), Ulf Ragnesten (Göteborgs stadmuseum) och Pia Claesson (Arkeologerna).