Göteborg började byggas 1619 som en fästningsstad efter holländska förebilder med kanaler och skyddsvallar. Det första skedet för fästningsbygget var en enklare vall som omslöt hela staden. Den verkar ha varit färdigbyggd redan 1624, vilket framgår av en samtida karta.

Kartan över Göteborg från 1624 visar hur bygget av vallen påbörjats söder om stadsbebyggelsen. Observera att norr är nedåt. Karta: Krigsarkivet.

Under 1630-talets andra hälft påbörjades en ombyggnad av denna enklare vall till en typisk holländsk dubbelvall med en högre vall bakom en lägre vall, en så kallad fossebray. Detta är det andra fästningsskedet. I Rosenlund vet vi att detta arbete genomfördes under 1630-talets andra hälft. På kartan från 1643 ser vi hur den ombyggda vallen såg ut. Det fanns planer att bygga om den under slutet av 1600-talet men de blev aldrig genomförda. Bastionerna vid Rosenlund behöll sitt utseende fram till raserandet av fästningen under 1800-talets första hälft.

Kartan från 1643 visar hur vallen nu har byggts om till en mera utarbetad befästning med dubbelvall. Norr är nedåt. Karta: Krigsarkivet.

Vid utgrävningarna i Rosenlund, utanför skattehuset, har vi hittat spåren efter denna Göteborgs äldsta vall. Med tanke på alla ombyggnader och aktiviteter i Rosenlund var detta mycket oväntat.

Vad har vi då hittat vid Rosenlund? Vi har funnit en äldre torvbeklädd vall som utgör delar av en bastion. Utbredningen skiljer sig tydligt från den senare, yngre vallen i både riktning och placering så det är säkerställt att det är den äldre vallen. Den är uppbyggd av skiftade lager av lera och risarmerad matjord. Materialet till vallen kommer från det första anläggandet av vallgraven. När vallen byggdes bestod området av gräsängar som sannolikt fungerat som betesmark. Dessa betesmarker och den underliggande leran utgör själva stommen till fästningsvallen.

Lager på lager med lera, matjord, kvistar och ris användes för att bygga upp vallen, som vi här ser i genomskärning.

Än så länge har vi dokumenterat vallen i ett ledningsschakt till en höjd av cirka 1 meter vilket gör att vi varken har den bevarade höjden eller bredden klar för oss än. Inom en snar framtid kommer vi dock att undersöka större ytor som kommer att komplettera bilden av hur denna första vall är uppbyggd. Vi har tagit miljöarkeologiska prover för att kunna utreda hur området såg ut för tiden vid stadens grundande och vi får här en fantastisk möjlighet att öka kunskapen om Göteborgs allra första tid.

Arkeologerna dokumenterar de olika lagren i vallens genomskärning.