Nu täcks lämningarna efter Gullbergs fäste över inför vintern med kraftig markduk och jordmassor. Till våren avtäcks de igen och visningar kommer att erbjudas på plats, samtidigt som arkeologisk undersökning fortsätter. 

Vår första del av undersökningen har varit givande med lämningar efter befästningsmurar och vallar samt byggnad på den västra sidan av Gullberg. Undersökningen kommer att fortsätta i april 2018. De lämningar vi nu rensat fram kommer då att visas samtidigt som arkeologisk undersökning fortsätter. Dessutom kommer östra sidan av Gullberg att undersökas samtidigt och besökare kommer att få se en pågående arkeologisk undersökning.

Att utföra arkeologiska undersökningar på vinterhalvåret har sina begränsningar. Arbetsdagarna är korta. Vi är beroende av dagsljuset för att tydligt se och tolka lager som bara syns som skiftningar i marken. Tjäle i marken är ännu en fiende, så nu avslutar vi undersökningen för i år innan snön faller. Kraftig markduk och jordmassor skyddar lämningarna under vintern.
Vi tar in jordprover från lämningarna som sedan analyseras. En stor mängd kunskap finns dold i det som man kanske bara ser i mikroskop och som är näst intill osynligt. På bilden tar Maria Paring ett makroprov från husgrunden.
Prover tas under hand som lämningar undersöks och allt dokumenteras med digital teknik i en fältdatabas. Vi utför olika analyser som spänner över flera tvärvetenskapliga ämnen. Analyserna utförs av arkeologer och ämnesexperter i till exempel osteologi, geologi och arkeobotanik.

Nu går vårt arbete in i en analysfas. Vi tar hand om fynd, bearbetar jordprover och sammanställer alla våra mätdata vi samlat in i fält. Vi analyserar skriftliga källor och genom att kombinera skriftlig och arkeologisk information vidgas perspektivet. Vi kan få helt ny fördjupad historisk kunskap om den undersökta platsen. Vi kommer att fortsätta att presentera upptäckter vi gör efterhand under vintern. 

Stora och komplexa informationsmängder lagras och hanteras, samt tillgängliggörs för analyser. Vi har utvecklat Intrasis som är Skandinaviens mest använda arkeologiska dokumentationssystem. Geografisk information och bilder lagras tillsammans med information om anläggningar, fynd och analysresultat. Programmet underlättar fältarbetet och efterföljande analysarbete. Det är enkelt att lägga till information och det går snabbt att överblicka och analysera fältdata i en GIS-miljö.