Flera stensättningar, arkeologiska lämningar som består av packad sten i lager och ofta är gravar, ska undersökas i utkanten av Linköping. De dateras troligen till äldre järnålder, cirka 400 f Kr–400 e Kr.

Fotot visar en fyrsidig stensättning innan slyn avverkades manuellt vid gravgruppen Landeryd 95:1-3.

Nu är det dags att förundersöka fornlämningarna på två impediment eller åkerholmar, som inte kan ligga kvar när SAAB kommer att förlänga sitt flygfält åt sydöst. Det rör sig om ett större område med tre registrerade stensättningar invid ett vattenhål, omgivna av berg. I åkermarken intill har spår efter en boplats konstaterats vid den tidigare utförda utredningen. Möjligen är det den samtida boplatsen. Den tidsperiod vi talar om är med all sannolikhet äldre järnålder, och fornlämningen är Landeryd 95:1-3.

Lämningar från samma tid finns även på det andra, något mindre, impedimentet som ligger 300 meter åt sydöst. Också här finns en eller möjligen två stensättningar, samt två stensträngar på berget. Lämningarna benämns Landeryd 390, 391 och 206:1.

Vi anar att det kan finnas fler begravningsrelaterade anläggningar i anslutning till de synliga, registrerade stensättningarna. I miljöer som dessa förekommer ofta gravar utan synlig markering ovan mark, rester efter bålplatser men också härdar och kokgropar efter samtida måltider.

För mer info kontakta Annika Helander eller Peter Zetterlund

Samma fyrsidiga stensättning efter att vegetationen är borttagen.