Nu är vi klara med de arkeologiska undersökningarna inför Saab:s banflytt. Alla stensättningar, gravar, stensträngar, härdar och boplatslämningar vid Landeryd 95:1 – 3, ”Objekt 5”, Landeryd 206:1, 390 och 391 är nu undersökta och borttagna. Men med vår dokumentationsmetod finns de ännu kvar!

Genom lod- och snedfotografering av stensättningarna har 3D-modeller kunnat göras som man kan vrida och vända på. Bäst går det om länken öppnas via Google Chrome.

En kvadratisk stensättning som låg i en östsluttning, Landeryd 95:1. Stensättningen var ca 5,5 x 5,5 meter stor och var anlagd kring ett stort flyttblock. Flyttblocket, som utgjorde ett mittblock, hade borrhål och var delvis bortsprängt, därför ser det närmast ut som en trappa. Inga ben eller andra fynd fanns i stensättningen.

Landeryd 95:1

Ytterligare en kvadratisk stensättning, ca 5×6 meter stor, som anlagts kring ett mäktigt flyttblock, Landeryd 95:2. Flyttblocket, som fungerat som mittblock, var 4,5 x 2 meter stort och drygt en meter högt. Kring detta har man anlagt en kantkedja. Till kantkedjan ansluter en stenrad som längst i nordväst hade drag av en stensträng, men närmare stensättningen flöt samman med dess kantkedja. Den sammantagna formen kan också liknas vid en treudd… Invid mittblockets södra och västra sida framkom enstaka spridda brända ben, vilket ibland påträffas i denna typ av anläggning.

Landeryd 95:2

På en förhöjning mellan berghällarna låg ännu en kvadratisk stensättning, Landeryd 95:3. Stensättningen var 6,5×6,5 meter stor och även denna var anlagd kring markfasta block, dock i mycket mindre storlek. Anläggningen var i huvudsak enskiktad, men i nordöstra delen fanns stenpackningar i ytan av knytnävstora moränstenar. Dessa markerade dock inget som låg därunder. Inga ben eller andra fynd fanns i stensättningen.

Landeryd 95:3

Invid Landeryd 95:1 fanns ett iögonfallande rundat block som var 2,3 x 1,5 meter stort och drygt 1 meter högt. Intill detta flyttblock, som har benämningen A666, fanns en nedgrävning med brända ben, en brandgrop. Brandgropen låg ganska djupt ner, mellan blocket och den uppskjutande berghällen norr därom.

A666

På åkerholmen 300 meter sydöst om Landeryd 95:1 låg fler stensättningar. Här är Landeryd 206:1, som mättes in som Anläggning 891. Det intilliggande berget syns överst i bild. Stensättningen var ca 5,5 meter i diameter och den västra sidan hade glidit ner något i västsluttningen. Stensättningen var anlagd på en avsats uppbyggd av dåtida fyllnadsmassor av sten och jord, som gjort markytan plan och horisontell. Inga fynd fanns i själva stensättningen men under en meters fyllnadsmassor fanns en grund grop med enstaka keramikbitar och delar av en hartstätningsring. Hartstätningen är det som återstår av en näver- eller spånask som förmultnar snabbt.  Här fanns även en eldslagningsflinta av en återanvänd flintspets, ca 7 cm lång.

A891

Landeryd 390 var den andra stensättningen på bergsryggen, inmätt som A1059. Stensättningen hade rundad form och var ca 5,5 meter i diameter. I stensättningens nordvästra del framkom keramikskärvor mellan stenarna och en brandgrop innehållande brända ben. Gropen med brända ben var nedgrävd under stenfyllningen och utgör en grav som bedöms vara samtida med stensättningen.

A1059

Eftersom det inte kommit fram några tidstypiska fynd så ska vi nu skicka kolprover för datering. Sedan kommer en rapport att skrivas med en populärt hållen sammanfattning!