I början av sommaren förundersökte vi, i avgränsande syfte, delar av en gårds/bytomt efter Himna Storgård i Linghem. Gården omnämns första gången 1406 och finns med på flera historiska kartor där den tidigaste är från år 1691. Den icke bebyggda delen av lämningen ligger på kanten av en höjdsträckning som sluttar mot söder och öster. Vid förundersökningen kunde vi urskilja boplatslämningar inom tre delområden. Inom områdena fanns koncentrationer av stolphål, härdar och kulturlager. I området kom också diken som sammanfaller med bytomtsgränsen i det historiska, rektifierade kartmaterialet. Just på ett av dessa diken kom ett spännande mynt!

Kenneth Jonsson, professor i numismatik och penninghistoria på Stockholms universitet, har daterat myntet åt oss. Myntet är av silver och präglat i Oxford, England cirka 1003-1009 av AEthelred II som regerade 978-1016. Myntmästaren hette AEthelric.

Foto: Peter Zetterlund, Arkeologerna CC-BY