Gårdarna som undersöks vid Fiskeby schaktas fram med grävmaskin. Under det tunna matjordslagret finns spåren efter hus och olika aktiviteter. Det innebär samtidigt att de översta skikten av dessa lämningar inte finns längre. De har successivt försvunnit till följd av långa tiders jordbruk exempelvis årlig markberedning med plog.

Traditionellt har arkeologer inte lagt så stort fokus på omrörda ploglager. I Fiskeby-projektet har vi däremot valt en motsatt strategi. Systematisk metalldetektering av hela undersökningsområdet – cirka 40 000 kvadratmeter – har skapat ett fyndmaterial som vanligtvis hamnar i dumphögarna.

I veckan som gått har Maria och Magnus från Arkeologernas kontor i Uppsala sökt av området med metalldetektorer. Bland fynden finns mycket sentida ”skrot” såsom mynt från 1800-talet, metallknappar, järnvägsspikar och olika beslag. Men det förekommer också en hel del kopparlegerade metallfynd. Många av dessa är små bleck vilka förhoppningsvis kommer att kunna knytas till äldre gårdsstrukturer när matjorden schaktats bort.

Bland de mer uppseendeväckande fynden finns två likarmade spännen vilka kan dateras till cirka 550-talet e Kr samt en detalj till en hästmundering vilken troligen ska dateras till mitten av 1000-talet, det vill säga övergången mellan vikingatid och medeltid. Detta blir viktiga fynd inför kommande tolkningar av platsens betydelse i de förhistoriska samhällena.

Till vänster överst och nederst – två likarmade spännen. Till höger överst – detalj till hästmundering. Till höger nederst – en sländtrissa i bly