I veckan har vi börjat att schakta fram de vikingatida gravarna i Bådstorp utanför Norrköping. Under hösten 2019 kommer vi att undersöka över 150 gravar här.

Delar av gravfältet grävdes ut redan på 1950 – talet när E4:an byggdes och när vi är klara kommer hela gravfältet att vara undersökt. Detta ger ovanligt goda möjligheter till att belysa en rad olika frågor kring begravningsritualer, trosföreställningar, de begravda personernas sociala tillhörighet och kontaktnät.

I måndags började vi med schaktningsarbetet på gravfältet. Längst fram i bild syns en rund stensättning och intill den en av gravfältet triangulära stensättningar, en så kallad treudd. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Kommunikativt läge i välmående bygd
Gravfältet ligger en kilometer från det inre av Bråviken, där den gamla segelleden var viktig som kommunikationsled in och ut ur Östergötland. Vid Motala ströms utlopp i Norrköping fanns tidigare en by som hette Ledungshammar. Ortnamnet är intresseväckande eftersom det antyder att platsen varit samlingsplats för den tidigmedeltida krigsflottan (ledungen).

På storskifteskartan från 1757 har vi markerat läget för gravfältet i Bådstorp med en röd stjärna. Strax intill gravfältet har lantmätaren noterat ”ättehögar”. Till höger i bild har Bråviken markerats med blå färg. Lantmäteristyrelsens arkiv D57-6:1

Även den gamla landsvägen in i landskapet har gått nära gravfältet, från Kolmården och vidare in mot Norrköping. I närområdet finns flera gravfält och runstenar, som tillsammans med äldre kartor visar vägens sträckning. Bådstorps läge vid dessa viktiga kommunikationsleder har inneburit många kontaktytor, skapat nätverk och flöden av människor, varor och idéer.
Ett par kilometer från gravfältet har en storgård vid Ströja grävts ut, med bland annat en vikingatida offerplats och högstatusföremål. Sammantaget ger det arkeologiska materialet en bild av en välmående bygd, ett centralområde.

Katarina Sköld och Maria Sjöquist står på gravfältets största hög, som ännu inte har schaktats fram. Högen är cirka 15 meter i diameter och kommer att grävas fram nästa vecka. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Virtuella visningar
Utgrävningsplatsen ligger mycket otillgängligt och är omgiven av vägar, järnvägar och byggarbetsplatser. Därför kan vi tyvärr inte anordna visningar på plats. Istället berättar vi om utgrävningen och resultaten via sociala medier, föredrag och utställningar i Norrköping.
Håll utkik i lokalpressen, på bibliotek och besök oss gärna också på:
Instagram:#arkeologerna