Undersökningen görs ca 300 meter söder om Johannisborgs slottsruin. Slottet började uppföras omkring 1614 av Johan, hertig av Östergötland och barnbarn till Gustav Vasa.

Det befästa slottet var tänkt att bli änkesäte för hertig Johans gemål Maria Elisabet. Bägge avled emellertid 1618 och bygget blev aldrig riktigt färdigställt. Tanken var att slottet skulle ligga som en försvarsspärr för staden och hindra fientliga anfall från kusten. Slottet omgavs med kanonbestyckade vallar och fem bastioner, omgivna av våtgrav.

Den illa underhållna befästningen kunde emellertid inte skydda Norrköping 1719 och ryssarna brände ner mycket av staden. Strax därefter började man plocka byggnadsmaterial från slottet för återuppbyggnaden av Norrköping. Idag syns det restaurerade porttornet och tre av bastionsvallarna. De två västligaste vallarna schaktades bort i början av 1900-talet när Statens Järnvägar byggde lokstallar här. Idag saknas också det uttänkta visuella sambandet mellan Johannisborg och staden som man hade på1600-talet.

Vi påträffade idag tre stenlagda nivåer som täcktes av 1900-talets utlagda massor. På den understa gårdsytan hade man förutom småsten också lagt ut tegelkross och vi funderar om den varit i bruk under 1600-talet, dvs innan Kronobränneriets etablering.