Skeppsholmen

Blogginlägg 2018.02.06

Brännvin och monopol

Nu har vi börjat undersöka Kronobränneriet i Norrköping. Kronans brännerier på 1700-talet var ett kortvarigt och ganska misslyckat försök...

Uppdrag

Varv och Kronobränneri på Skeppsholmen

En tobaksplantage, kronbränneri och spinnhus för kvinnor. För fyrahundra år sedan rådde liv och rörelse i hamnen i Norrköping.

Blogginlägg 2016.12.13

Arkeologin tar julledigt från Inre hamnen

Vi tar jullov från utgrävningarna vid Inre hamnen. Nu i vinter görs en kortare summering av höstens fältarbeten.

Blogginlägg 2016.11.28

Årets sista gropar på Norra kajen

En rad med kraftiga stenar påträffades nere i den gamla strandkanten. Stenarna kan vara rester från ett äldre bryggfundament (1700-tal?).

Blogginlägg 2016.11.22

Åter till Kronobränneriet

Två provgropar har grävts söder om Kronobränneriet. Äldre stenläggningar och andra markytor finns bevarade som öar.

Blogginlägg 2016.11.21

Skeppsdockans inlopp

Idag dokumenterades en del av skeppsdockans infartsled mot öster. Här har skeppsdockan haft en elegant murad stenkaj.

Blogginlägg 2016.11.17

Vid Lillåns östra strand

Idag grävdes provgropar i anslutning till den under 1700-talets senare del igenfyllda Lillån.

Blogginlägg 2016.11.16

På Norra kajen

Vi har hittat ett av betongfundamenten som användes när kajen byggdes men även olika markytor från omkring 1600-1800-talen.

Blogginlägg 2016.10.14

Spikar och kritpipor

De senaste dagarna har ägnats åt skeppsvarvets gårdsplan. Här har vi hittat spikar men även kritpipor, som varvsarbetarna kastat.

Blogginlägg 2016.09.20

Skeppsholmen – inte längre i skuggan av Johannisborg

Undersökningen görs ca 300 meter söder om Johannisborgs slottsruin. Slottet började uppföras omkring 1614 av Johan, hertig av Östergötland och...

Blogginlägg 2016.09.12

Oidentifierade föremål

Idag hittades flera delar av handslaget enkupigt vingtegel med stämplar på klackens nacke. Takteglet hade möjligen lagts ut som en...

Blogginlägg 2016.09.07

Ömsom svin och ömsom vatten

En dag fylld av ömsom svin och ömsom vatten. Delar av dagen ägnades åt Kronobränneriets svinhus och svingård. Gödsellagren från...