Vi började våra undersökningar strax norr om stationshuset, och bland det första vi hittade var spår efter hur området sett ut när det var relativt nybyggt. Vi behövde inte gräva särskilt djupt för att hitta en kullerstensgata, strax väster om den nuvarande Västra Vallgatan.

Här rensar vi fram en kullerstensgata från förra sekelskiftet. Närmast kameran syns en avrinningsränna för regnvatten som har kantat gatan.

Bredvid den äldre gatan fanns även flera gropar efter plantering av träd och buskar.

När vi rörde oss längre norrut hittade vi även stengrunden till en magasinsbyggnad tillhörande järnvägens äldsta skede, det vill säga från slutet av 1800-talet. Denna byggnad gav oss en datering på de tjocka lager av grå sand som har täckt hela undersökningsområdet. Det är tydligt att man vid järnvägsbygget har fyllt upp det som tidigare var strand och havsbotten med massor av sand och jord för att höja marknivån, och på så sätt flytta strandlinjen längre västerut, något som syns på denna karta som vi bloggat om tidigare.

Spår av plantering som stått på platsen samtidigt som kullerstensgatan ovan var i bruk. Det syns tydligt hur man grävt igenom den grå, leriga jorden och fyllt groparna med brun matjord.
Så här kan det se ut på jobbet för oss en tidig januarimorgon. Här gräver vi fram, och dokumenterar de staplade stenar som utgör en husgrund för en magasinsbyggnad från järnvägens äldsta skede. Vårt schakt vattenfylldes snabbt, och på fotot flyttar de två arkeologerna i förgrunden vår flitigt använda pump.