År 1880 öppnades järnvägen mellan Varberg och Borås och ungefär samtidigt tillkom Västkustbanan mellan Lund och Göteborg via Varberg. Vid den tiden såg Varberg ganska annorlunda ut mot idag och det gäller särskilt området vid hamnen och järnvägen. Stora områden har fyllts ut för att bilda ny mark och idag ligger havet 250–300 meter längre ut jämfört med 1800-talets mitt. Hamnen, järnvägsstationen och bangården ligger till stora delar på utfylld mark.

Kartan från omkring 1880 visar det område som skulle fyllas upp inför järnvägsbygget (den röda markeringen). Området med lila kontur visar området som nu ska undersökas. Dagens terräng ligger under kartan. Karta Lantmäteriet.

Nu pågår byggandet av en järnvägstunnel under Varberg. Arkeologerna tillsammans med Kulturmiljö Halland följer arbetet och dokumenterar de arkeologiska lämningarna vartefter. Med början strax norr om stationsbyggnaden följer vi arbetena norrut.

Det lite speciella med det här projektet är att hela tunneln kommer att grävas i den gamla strandkanten eller ute i den forna långgrunda havsbottnen och i gamla fyllnadsmassor. Som utfyllnad användes olika slags jordmassor och en del av dem tycks ha hämtats från det så kallade Träsket. Detta var en uppsamlingsplats för diverse avlopp från staden.  Varbergsborna var vana, men de badgäster som kom till staden sommartid klagade på stanken. När järnvägsbygget planerades anslogs pengar för att dränera Träsket. Ett öppet avloppsdike från garveriet gick dock precis förbi stationshuset och flera öppna områden med avloppsvatten fanns kvar kring stationen den första tiden.

Vid en förundersökning 2018 hittade vi en ränna av trä strax utanför stationshuset. Kanske är det en av de gamla avloppsrännorna från staden ned till stranden.

Vad kan vi då vänta oss att hitta, förutom gamla avlopp? Framför är det förstås spår efter olika vattennära aktiviteter som bryggor, sjöbodar, hamnpirar och fiskeanläggningar. Kanske kommer vi att hitta spår av den tidigare helt okända hamnen i Getakärr?  Vi bör i alla fall komma i närheten av den. Och under 1700-talet låg stadens kritpipsbruk strax öster om undersökningsområdet och det är inte otänkbart att vi kommer att stöta på avfall och skräp från kritpipstillverkningen.

På kartan från 1778 ser vi kritpipsbruket markerat. Vårt undersökningsområde tangerar en av brukets byggnader – kanske finns här några spår kvar under jord. Karta Lantmäteriet.

Varbergsområdet har en lång historia kring samfärdsel, handel och maktutövning. Undersökningarna för Varbergstunneln kommer att beröra delar av den och vi kommer att rapportera löpande från schakten och samtidigt berätta om nya resultat från andra undersökningar som har givit oss helt nya och oväntade pusselbitar till stadens historia.