Under andra halvan av 1800-talet anlades längre stambanor runt om i Sverige. Dessa sträckningar uppfördes och sköttes av Statens Järnvägar. Vid sidan av detta etablerade ett flertal privata aktörer järnvägar, inte minst på västkusten.

År 1886 invigdes tågbanan mellan Halmstad och Varberg. I samband med detta och följande expansion av tågtrafiken under 1900-talet omformades Varbergs kustmiljö rejält.

Centralt i bilden ovan ser vi Varbergs stationshus så som det såg ut i slutet av 1880-talet och strax framför löper kustlinjen. Utöver att räls lades, omformades närområdet i etapper. Marken där huset står har fyllts ut och den tidigare strandlinjen har legat ännu en bit inåt land. Om detta har vi berättat i ett tidigare inlägg.

Foto i Hallands kulturhistoriska museums arkiv, fotograf okänd.

Vyn från andra sidan visar hur Varberg såg ut under slutet av 1890-talet (foto mot norr). Få som som är bekanta med Varberg idag hade nog känt igen sig, utöver stationshuset och Västra Vallgatans föregångare. När vi idag undersöker ytan bortom stationshuset ser vi spåren av den växtlighet som stod där för över 100 år sedan.

Foto i Hallands kulturhistoriska museums arkiv.

Under 1890-talet förstatligades järnvägen som gick mellan Göteborg och Malmö, och blev känd som den fortfarande heter – Västkustbanan. Bilden ovan är tagen ca 1905. Skillnaderna mot 1880-talet är stora. Mer markyta har anlagts så spårområdet kunnat breddats ordentligt och stationshuset har byggts ut.

Foto i Hallands kulturhistoriska museums arkiv.

På detta foto från 1905 (ovan) ser vi enkelspåret som löper längs kusten strax söder om Varberg. I bakgrunden skymtas staden och fästningen. Många delar av den kustnära tågbanan har sedan dess gjorts om till gång- och cykelbana.

Foto i Hallands kulturhistoriska museums arkiv.

Under 1930-talet elektrifierades järnvägen. Så här såg perrongsidan ut under 1940-talet. Temporära förändringar behövde göras under andra världskriget, som den skyddsanordning  som syns till höger i bild.

Foto i Järnvägsmuseets arkiv.

Under 1950-talet kunde du mötas av vyn på ovanstående bild. Mycket har skett sedan 1800-talet slut. Området har fått en ny mer urban och modern karaktär. På andra sidan av byggnaden har kusten förvandlats till en vältrafikerad hamn.

Projektet med Varbergstunneln medför förändringar i stadsbilden. Men dessa förändringar är inget nytt. Samtiden är i konstant rörelse. Och allt eftersom projektet fortgår kommer arkeologerna upptäcka saker som föregick fotografin. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna ge nya bilder av Varbergs historia.