Bröstkota av uroxe som hittades på havsbottnen på cirka 15 meters djup utanför Haväng, Österlen i Skåne. Tillsammans med Lunds universitet arbetar vi för närvarande med benanalyser inom projektet En Blå Arkeologi. Efter provtagning och isotopanalyser av bröstkotan liksom analyser av andra ben från vilt som uroxe, älg och kronhjort från olika lokaler är förhoppningen att bättre förstå hur vegetation och klimatförändringar påverkat viltet och deras biotoper i Skåne under Mesolitikum.