Vi har nu avslutat de avgränsande detekteringarna i väster och påbörjat det mödosamma arbetet med att söka av det drygt 5 hektar stora exploateringsområdet med förhöjd fyndfrekvens. Samtidigt gräver våra kollegor bronsålderslämningar inom delvis samma område så nu får vi klarlagt huruvida det finns lägerlämningar under ploglagret eller inte.

Uppemot hälften av de ca 250 metallfynden vi hittills tillvaratagit är projektiler i form av pistol- eller muskötkulor och ett flertal andra fynd utgörs av blysmältor och bitar av blytackor som tyder på tillverkning av kulor. Övriga fynd består främst av små föremål i mässing eller tenn i form av knappar, söljor och beslag. Vi har även hittat en öltapp och en del av en apostlasked. En annan fyndkategori är mynt av vilka vi finner såväl danska som svenska, varav ett flertal svenska 1/6 öre SM i koppar, tyvärr dåligt bevarade, vilka de danska soldaterna måste uppfattat som värdelösa slantar som säkert kastats bort.

Förutom blykulorna är det inte mycket i fyndmaterialet som tyder på att det är en armé som funnits på platsen, men fynd av en svärdsknapp i järn från en huggvärja, fragment av toffelskor från rytteriets hästar och ett fint beslag från en sadelknapp till en bomsadel ger en liten glimt av den stora danska armén.