I förra blogginlägget berättade vi om ett cirka 12 meter långt och 5 meter brett hus beläget på en mindre platå i en östsluttning i Lillkyrka som byggdes under romersk järnålder eller tidig folkvandringstid. Men på platsen har vi även hittat spår av ett cirka 1000 år yngre hus från historisk tid.

På bilden syns både det äldre och yngre huset markerade. Foto och bearbetning: Arkeologerna CC-BY

På bilden har vi lagt in den byggnad som vi tror är det yngre huset (markerad med rött). Vi har lämnat in träkol för datering men resultatet har ännu inte kommit. Det är intressant att det även när det gäller ett yngre hus rör sig om en byggnad som är uppdelad i två rum. Ett större rum, sannolikt ”stugan” i öster, och ett mindre för förråd eller ingångsrum i väster. Någon eldstad är inte bevarad. Det är inte heller lika lätt att identifiera en ingång. Det beror också på hur vi tolkar gårdstunet i stort, och om det finns fler samtida byggnader. Om de finns, kan man lättare tolka rörelsemönster inom tunet, och förstå hur byggnaderna varit nyttjade.

Så det är viktigt med dateringen! När vi vet från vilken tidsperiod huset var i bruk, kan vi också relatera omkringliggande byggnader till ett hypotetiskt samtida gårdstun.