Nu har det varit tyst från Lillkyrka under en tid, men arbetet med analyserna har pågått under hela året! Framför allt har vi arbetat med att identifiera hus och andra konstruktioner inom våra tre delområden.

Plan över östra delen av delområdet vid Åsta.

Särskilt det östligaste området har visat sig innehålla ett rikhaltigt och intressant arkeologiskt material tack vare att det tangerar ett område som undersöktes på 1990-talet då motorvägen E20, byggdes. Området som kan användas i analysen är här mer än dubbelt så stort som de andra delområdena. Vi har alltså möjlighet att förstå en större helhet här.

Figuren nedan är en arbetsplan. Det är en lägesrapport, inte en slutgiltig tolkning vi visar, men vi vill gärna delge er hur vi arbetar med materialet och hur långt vi har kommit.

Vårt område är markerat med en röd linje, alldeles norr låg det tidigare undersökta området, markerad med en gul linje. Figuren visar hur komplex en analys kan vara. Vi måste ta hänsyn till tidigare tolkningar i det gula området, vi har förundersökningsschakt (rosa, rektangulära områden), det finns stora dikesstrukturer och gropar (grönt och rött) men också ett fyndmaterial i de undersökta anläggningarna. En hel del av stolphålen och groparna är sönderplöjda så djupet är en viktig källkritisk aspekt. All information har vi samlat i denna plan för att på så sätt försöka urskilja arkeologiskt intressanta strukturer och mönster.

Så här långt har vi identifierat ett antal hypotetiska hus, markerade med rektanglar och kvadrater. Intressant nog finns det tecken på att de grupperar sig två och två. En större byggnad ligger intill en kvadratisk. De skulle kunna tolkas som att gården bestått av ett boningshus och en ekonomibyggnad. I nuläget är det för tidigt att dra stora slutsatser kring gårdens utformning. Men denna struktur är en bra början!

Linjerna markerar hypotetiska hägnader. De framträder ganska tydligt i den tidigare undersökningen, men verkar inte kunna följas inom vårt område. Här behöver vi granska stolphål och störar en vända till!

De runda cirklarna markerar gropar som har tolkats som processanläggningar. Det vill säga arbetsgropar för någon form av produktion. Dessa påträffades redan på 1990-talet och vi har undersökt ännu fler. De grupperar sig på ett intressant sätt i olika områden och verkar ha varit en viktig del av gårdens/gårdarnas närings- och resursutnyttjande.

De strukturer och konstruktioner vi har identifierat ligger nu till grund för vidare analyser. Framför allt handlar det om fröer och växtmaterial, men också om daterande material. Det är viktigt att förstå vilka byggnader som är samtida. Vi vet ännu inte om det rör sig om en eller flera gårdar inom våra undersökta delområden.