I början av undersökningen berättade vi om den gravkonstruktion som vi dokumenterade i samband med förundersökningen. Inte långt från den har vi nu hittat ännu en stenkonstruktion som vi tolkar som en grav. Lee och Viktor arbetar sig systematiskt ned i fyllningen och har än så länge påträffat enstaka fragment av bränd lera, keramik och djurben. Precis i skrivande stund har det därtill påträffats färgning efter ett människoskelett, vilket vi får anledning att återkomma till efterhand som det rensas fram.

Såväl denna grav som den som påträffades vid förundersökningen och de två gravarna som störts i samband med sentida täktverksamhet, ligger alla på en långsträckt öst- västligt orienterad höjdrygg. På denna höjdrygg skiftar alven i karaktär och får ett ökande inslag av sand och grus. Mycket talar för att vi nu har ett mindre gravfält, möjligen ett så kallat gårdsgravfält, det vill säga en plats som över tid använts av en gårdsenhet för gravläggning av de döda. Framöver hoppas vi, genom 14-analys, kunna datera gravarna för att avgöra vilken del av bebyggelsen de ska knytas till. I nu läget har vi inte hittat något fyndmaterial som ger någon säker datering, i någon av gravarna.

Spännande fortsättning följer!