I förra veckan började vi undersöka de brunnar/vattentäkter som kan knytas till spåren av järnåldersbebyggelsen på platsen.

När brunnarna varit i bruk så har den öppna vattenspegeln fungerat som reservoar för pollen. Efter att ha transporterats med vindens hjälp har pollen från omgivningen landat i vattnet och slutligen ansamlats i bottensedimenten. Av den anledningen är brunnar viktiga databanker för oss och är på flera vis avgörande för att få en bild av hur landskapet sett ut. Genom att samla in prover från bottensedimenten kan vi få svar på vilka arter som fanns i området, avseende träd, buskar och annan växtlighet. Därigenom kan vi också få en uppfattning om hur pass uppodlat landskapet var, graden av avskogning eller igenväxning.

Indirekt berättar det samtidigt om expansion och nyetableringar (uppodling) eller ödeläggelse (igenväxning) under en given tidsperiod. Eftersom varje specifik brunn endast varit i bruk under en begränsad tid så kan den bara ge en bild av landskapet under denna specifika tid – därför är det också viktigt för oss att datera brunnarna med 14C-analys. Genom att undersöka flera brunnar från olika tidsperioder så kan vi pussla ihop hur landskapet förändrats över tid, under människans påverkan.

På bilderna visas en av de brunnar som vi undersökte i fredags. Per Lagerås svarade för provtagning av pollen i de vattenavsatta bottensedimenten. I botten hittade vi också några säregna håligheter som var 70 cm djupa – troligen utgör de avtryck efter förmultnade pinn- eller störhål som varit en del av den konstruktion som hindrat brunnens sidor från att rasa in. Troligen har det mellan de stående störarna funnits ett flätverk av vidjor som genom att hålla sidorna på plats också har hållt vattnet friskt och fräscht.

Speciellt för den här brunnen var också att vi hittade ett lårben från en människa. Benet uppvisade gnagmärken efter ett hundbett, vilket berättar att benet under en tid legat exponerat på marken innan det slutligen hamnat i brunnen. Möjligen kan det röra sig av material från en grav som av någon anledning och i okänt syfte grävts upp.

Våra osteologer kommer att analysera benmaterialet mer detaljerat framöver och kan återkomma med en mer detaljerad tolkning av händelseförloppet!