Vid förundersökningen som vi gjorde 2011 tog vi upp fem stycken provytor inom området, för att samla in data kring vad som kan förväntas på platsen. Vi fångade då upp spåren efter flera huskonstruktioner (de olikfärgade fälten i bilden), både bostadshus och ekonomibyggnader.

Dessa daterades till yngre förromersk järnålder till och med folkvandringstid, ca 100 f.Kr. – 550 e.Kr. I den norra delen av undersökningsområdet hittade vi inte några hus, men däremot flera eldstäder (röda fält) och gropar som grävts för att deponera avfall. I nuläget tänker vi oss att detta varit ett utkantsområde av boplatsen. Längst i söder hittade vi rader av stolphål som vi tolkat som spår av inhägnader. Det kan röra sig om avgränsningar av enskilda gårdar, eller eventuellt fägator där man lett kreaturen mot betet. Centralt i området fanns också ett större sammanhängande system av gropar som grävts för att täkta lera. Leran har använts för att slamma och täta de vidjeflätade väggarna i husen. Leran fick, efter att den klinats på, torka i solen och bildade ett hårt tätskikt som till del hindrade väder och vind för att påverka husens inre.

Ovanpå det stora gropsystemet, som dateras till förromersk järnålder (500 f.Kr. – år 0), fann vi vid förundersökningen även en stenkonstruktion som vi tolkade som en grav, men den återkommer vi till i nästa inlägg.