Nu har vi även kommit igång med genomgången av de jordprover som vi tar när vi undersöker anläggningar såsom stolphål, eldstäder och gropar. Arbetsmomentet kallas flottering och innebär att jordprovet (ca 1 L) från en anläggning blötläggs, varpå vattnet försiktigt silas genom ett finmaskigt nät upprepade gånger.

Fina partiklar såsom fröer, sädeskorn och liknande flyter upp till ytan och fångas upp i nätet, medan jorden blir kvar på kärlets botten. Proven läggs sedan för torkning och kommer snarast att analyseras i mikroskåp. Därigenom kan vi få svar på hur det växtbaserade näringsfånget såg ut, det vill säga vad man odlat på platsen vid olika tidpunkter. Genom att sedan jämföra resultaten med andra boplatser från samma tid, dels i närområdet men även på ett regionalt plan, kan vi få svar på om vår boplats utmärker sig på något vis när det gäller jordbruk och markutnyttjande.

Under fältarbetets gång kommer vår specialist på arkeologiskt växtmaterial kunna ge oss några preliminära resultat! Flotteringen är också viktig när det gäller att samla in material, i första hand sädeskorn och träkol, som ska dateras med hjälp av 14C-analys.