Hus och människor – Onkel Adamsgården  fortsättning…

Idag uppfattar vi att Onkel Adamsgården ligger i centrala Linköping. Men i ett historiskt perspektiv har Hunnebergsgatan alltid betraktats som stadens utkant. Gatan har sedan tidig medeltid utgjort en viktig landsväg från området kring domkyrkan och mot Vreta kloster. Spår av risflätade småstenspackningar, tidiga vägbeläggningar, under dagens gatunivå vittnar om gatans höga ålder.

Hunnebergsgatans historiska rötter framträder äldst genom den detaljerade kartan över stadens jordar som upprättades 1639. Här framgår tydligt Hunnebergsgatan sträckning, liksom det stora området med stadens jordar mellan stadsbebyggelsen och de närmaste byarna Ullevi och Tornby, som omfattade åkrar och ängar som ägdes av borgarna och där dessa bedrev jordbruk fram till 1800-talet.

Karta över Linköpings stads jordar 1639. Stadsområdet är markerat vitt i nedre kanten, Hunnebergsgatan och dess planerade bebyggelse framträder som ett vitt fält. Svart markering platsen för Onkel Adamsgården, rött är Kampen, grönt pestkyrkogården från 1710-11.

Utmed Hunnebergsgatan, uppe på grusåsen, fanns även Skyttevallen eller Papegojvallen, omnämnd redan under stadens äldsta tid 1381. Här övade borgarna och höll tävlingar i armborstskytte. Under senare tid benämndes platsen borgarnas exercitieplats, eller Kampen. På andra sidan Kampen, i korsningen mellan vägarna mot Vreta kloster och mot Ryd och Barhäll, inrättades en pestkyrkogård i samband med den förödande pestepidemin 1710–11. I området sydväst om Hunnebergsgatan fanns under senare tid platsen för de stora kreatursmarknaderna. Här låg även Kattbrunnen, en vattensamling i nuvarande Östgötagatan, som säkert har haft stor betydelse för bebyggelsen i denna del av staden.

Olaus Magnus omtalar på 1500-talet i sin Historia om de Nordiska folken om Papegojskytte. Den fungerar fint som illustration till Papegojvallen i Linköping, belägen vid den senare Kampen i stadens nordvästra utkant. Bilden kan mycket väl gå tillbaka till Olaus Magnus egna minnen från sin ungdomstid i Linköping

På kartorna finns tullstaketet runt staden tydligt markerat, liksom tullportarna vid de viktiga landsvägarna. Lilla tullen infördes 1622 för att dra in mer skatteintäkter till den expanderande statskassan. Hunnebergstullen verkar enligt kartan ha bestått av en fysisk port eller bom i gatan. Granne med Onkel Adamsgården ligger tullstugan, en envåningsbyggnad med gaveln mot gatan. Traditionen brukar peka ut en glugg i husets grundmur som rester efter tullbommen, men kartorna visar snarare att tullporten var belägen i tomtgränsen.

Tullstugan på Hunnebergsgatan 28 är den enda bevarade tullstugan i Linköping på sin ursprungliga plats. Vi vet tyvärr inte när huset byggdes. 

Klart är dock att Onkel Adamsgårdens tomt hamnar utanför tullporten och tullstaketet. Gården finns markerad som tomt 297 på den äldsta tomtkartan från 1696, vilket tyder på att bebyggelsen utmed gatan först efter 1600-talets mitt har expanderat utanför tullstaketet.

  • Göran Tagesson