Läs om den spännande arbetsplatsen i kvarteret Hyttkammaren som användes kontinuerligt under cirka 500 år. Här har kopparproduktionen pågått från medeltid till tidigmodern tid.

Dalahästen från Hyttkammaren. Foto: Acta Konserveringscentrum AB.

Ett myller av arbetare har rört sig inom området – hyttdrängar, rostvändare, smältare, timmermän och hjulmakare – alla med sin specifika yrkeskunskap.

Undersökningen mellan staden och gruvan i Falun gjordes i två etapper 2020. Det undersökta området var relativt stort och belyser en arbetsplats vad gäller kopparhanteringen samt det nödvändiga bruket av vattenkraft. Lämningarna på platsen representerar ett stort tidsdjup och en stor variation. Kontexterna som undersöktes var välbevarade och i några fall helt unika, såsom en hjulgrav samt vattenhjul från 1700-talet. Lämningarna efter vattenkraften inom Prästgårdshyttorna under denna tid har rekonstruerats med en teckning.

Undersökningen gav också ett relativt rikt fyndmaterial för dessa sammanhang, med fynd av exempelvis en äldre dalahäst samt små träspatlar. Byggnader och fynd av olika slag har även gett en insikt om arbetarnas miljö och arbetsförhållanden. Resultaten från undersökningen gör att främst vattenförsörjningen till hyttindustrin under tidigmodern tid i Falun kan diskuteras i ett nytt ljus.

Läs hela rapporten Hyttkammaren – lämningar efter hyttindustri och vattenkraft under medeltid och tidigmodern tid.