Varför är Linda så glad? Jo, hon hittar massor av stora krukskärvor. En stor skärva syns nedanför hennes högra hand

Under veckan som gick blev vi är färdiga med matjordavbaningen. Vi tackar våra duktiga maskinister från Sydschakt. Den yta vi öppnat är det största schaktet som grävts i Helsingborg. För närvarande har vi hittat sju hus utspridda på ytan. Men vi är inte färdiga med inmätning och rensning varför vi räknar med att hitta fler hus och gårdar. Husen daterar vi preliminärt främst till förromersk järnålder. För närvarande verkar lämningarna bekräfta vår hypotes om att den förromerska järnåldern i Helsingborgsområdet var en expansiv period. Vi ska nu samla in fynd och prover för att belysa gårdarnas ekonomi och status. Vi hittar många krukskärvor, precis som vi trodde. Vi kommer att studera keramiken på många olika sätt bland annat ur ett hantverksperspektiv. Vi hoppas snart kunna presentera ny kunskap om keramikhantverket under äldre järnålder i Helsingborg. Bland de vedermödor man kan drabbas av som arkeolog hör teknisk utrustning som slutar fungera. Just nu väntar vi på en ny GPS så att vi kan fortsätta att kartera allt som vi har hittat.