Det återstår nu mindre än två veckor på Stala projektet! Tiden går fort och vi har haft en bra arbetstakt samt fått hjälp av två kollegor från Bohusläns museum, Välkomna Astrid och Emma! De kommer vara med oss några veckor på projektet, vilket är super kul!

 

It remains less then two weeks on the Stala project! The time pass quickly and we have had a good work rate and also with help from our two colleagues from Bohusläns museum, Welcome Astrid and Emma! They will be with us a couple of weeks on the project, which is super fun!

 

    

Nu när vi startat arbetet men även börjat att avrunda arbetet på Stala 346, 348, 390 har vi 5 stensättningar som vi under fältarbetet jämfört med varandra och där alla 5 har liknande konstruktion. Här kommer lite information om vad vi arbetat med:

 

Now when we have started the work but also have started to round off the work at Stala 346, 348, 390 we have 5 stonebarrows that we have compared with each other under the field work period and where all 5 has similar constructions. Here is some information about what we have worked with:

Vad är då en stensättning?

Definitionen för en stensättning är att det är en gravanläggning med en profil som är platt eller svagt kupad. Den kan vara stenfylld, alltså uppbyggd med bara stenar eller övertorvad, uppbyggd med kombination av jord och sand. Den kan även bestå av endast en kantkedja. Det är den vanligaste formen av gravkonstruktion och förekommer från yngre bronsålder till yngre järnålder (ca 500 fvt-500).

 

What is a stonebarrow?

The definition for what a stonebarrow is, is that it is a burial facility with a flat or slightly capped profile. It can be filled with stones, meaning that it is built up with only stones or with turf over it, meaning with a combination of soil and sand. It can also consist of only a edge chain. It is the most common shape of burial constructions and kan occur from early Bronze Age to early Iron Age (app. 500 BCE- 500 CE).

 

Vad för slags fynd har vi hittat?

Främst kvarts och brända ben samt lite flinta. Tyvärr har vi inte hittat någon keramik eller andra föremål.

Kvartsen har vi hittat i nästan alla stensättningar vilket tydligt visar på att de använts medvetet. Kanske i en ceremoni där de kastats eller strötts över stensättningen eller som på vissa ställen där de har tryckts in i skrevor? Varför vet vi inte, men hypotetiskt så fanns det i ritualen och tidigare forskning visar på att den vita färgen skulle kunna symbolisera fertilitet. I begravningsritualen skulle den vita kvartsen alltså kunna symbolisera livets cirkel och på nytt födande efter döden. Andra hypoteser är att kvartsen ansågs ha magiska- och skyddande krafter eller även kosmologiska. Vad tror du?

 

What kind of finds have we found?

Mainly quarts and burnt bones and some flint. Sadly we haven´t found any ceramics or other objects.

We have found quartz in almost all of the stonebarrows which indicates that it has been used consciously. Maybe in a ceremony where it has been thrown or strewn over the stonebarrow or like on some places where it has been pushed into crevices? We don´t know why, but hypothetically it has been a part of a ritual and previous research shows that the white color could symbolize fertility. In a burial ritual the quartz could then symbolize the circle of life and reborn after death. Other hypothetic are that the quartz was considered having magical- and protective powers or also cosmological once. What do you think?

 

Här kommer lite arbetsbilder från vecka 44, då vi startat utgrävningen av Stala 346, 348, 390:

Here is some working pictures from week 44, where we started excavating Stala 346, 348, 390:

 

Rensning av Stala 346, 348 och 390 inför drönarfoto.

Cleaning of Stala 346, 348 and 390 before drone pictures.

  

Borttagning av 346 och 390 i regnet.

Removal of 346 and 390 in the rain.

Borttagning av stubbe.

Removal of  stock.

  

Astrid antecknar medan resten av gänget tar bort och räknar stenar.

Astrid id taking notes while the rest of the crew is removing and counting stones. 

Ännu har vi inte gjort några fynd av föremål eller ben i de här anläggningarna, men vi noterar när vi hittar kvarts och flinta.

We havn´t found any objects or bones in these stonebarrows yet, but we are taking notes when we find quartz and flint.

Drönarbild av färdig utgrävda Stala 346 och 390 samt Stala 348.

Drone picture of a completed excavated Stala 346 and 390 and Stala 348.