I förra veckan började vi återigen med fältarbeten i kv Åkroken, Nyköping. Den här gången undersöker området närmare ån söder om förra årets grävning, dock i direkt anslutning till den. Vår förhoppning är att finna de södra ändarna av en eller ett par av de stadsgårdar vi undersökte förra året, samt verksamheter kopplade till årummet. Det skulle t.ex. kunna röra sig om sjöbodar och bryggor. Vi hoppas även att de södra delarna av den stora byggnaden från yngre jänåldern, i dagsläget tolkad som en naust (båthus) ska finnas inom det nu aktuella området. Det vi vet från förundersökningen är att det finns stora mängder utfyllnadsmassor här som innehåller mycket skräp (sannolikt från de gårdar vi undersökte förra året).

Efter en veckas inledande schaktning har vi redan hittat ett stort hus, med stenmurar och sten- och tegellagda golv. Huset ligger i den senmedeltida stadsplanens rikting och det än så länge relativt sparsmakade fyndmaterialet tyder på en datering till sent 1500-tal/tidigt 1600-tal.

Minolta DSC

I husets östra del har i hittat rester av en trappa, byggd av såväl natur-, kalk- och tegelsten.

Minolta DSC

I slutet av denna vecka ska den inledande schaktningen vara avklarad, och vi planerar att gräva fram till och med den 21 oktober i år. I år liksom förra året genomförs projektet i samarbete med Sörmlands museum. Hoppas ni kommer att följa vårt arbete här på bloggen, och på sörmlands museums hemsida (www.sormlandsmuseum.se)

Hälsar
Annika Nordström