Vi har under den gångna veckan arbetat intensivt med att undersöka gropen med barnskelettet. I förra veckan fick vi hjälp av osteolog Caroline Arcini för att på plats samla in så många pusselbitar som möjligt om skelettet. Fanns alla delar av skelettet bevarade? Låg benen i orubbat läge? Och vad berättar de om hur kroppen har legat?

Med en dusch av vatten framträder skelettdelarna tydligt i den mörka leriga torven

Det återstår fortfarande många frågetecken att räta ut. Men redan nu kan vi med säkerhet säga att det saknas väsentliga delar av kroppen. Förutom barnets huvud saknas stora delar av ryggraden och bröstkorgen. Däremot finns bäckenet liksom delar av lårbenen kvar. Även höger arm och skulderblad finns bevarade liksom höger fot.

Alla tå och fotben i barnets högra fot låg i orubbat läge

Vi förstår i nuläget inte varför vissa ben ligger kvar i läge, och varför andra saknas eller har rubbats. En tanke är att någon kanske har varit och grävt i den gamla vattentäkten vid ett senare tillfälle, och då skadat skelettet. Vad som kan tyda på detta är vi längre ned i gropen hittade delar av vänster underarm.
Nu återstår ett digert arbete med att reda ut när och varför barnet hamnade i vattentäkten. Ramlade barnet i vattnet och drunknade? Har barnet gravlagts där? Eller är barnet en offergåva till högre makter?

Vi vet ännu inte heller hur gammalt skelettet är? De ledtrådar vi hittills samlat in tyder dock på att barnet kan ha hamnat i vattentäkten redan under yngre stenålder. För att bringa klarhet i detta kommer vi inom kort att skicka iväg ben för en kol 14 datering.

I vattentäktens ena hörn låg flera stora trästycken. Tre av dessa visade sig vara grävkäppar som troligen användes när man grävde gropen
Två meterlånga trästolpar, väl nedkörda i den grå bottenleran, har troligen tillhört ett enkelt brunnskar

Förutom barnskelettet avslöjade undersökningen av vattentäkten även andra spännande fynd. Redan i den övre kanten av karet stötte vi på stora trästycken. Flera av dessa visade sig, i takt med att vi grävde bort fyllningen i gropen, stå tätt tillsammans med ändarna nedkörda i den gråa bottenleran. En hypotes är att stolparna utgjort ett slags brunnskar för att klarna vattnet.

Till vår stora överraskning visade sig tre av träkäpparna utgöra bearbetade föremål. Det rör sig i samliga fall om grävkäppar, dock med lite olika utseende. Det verkar troligt att käpparna användes i samband med att man grävde ned stolparna till karet, för att sedan lämnas kvar på platsen.

Den smäckraste av de tre grävkäpparna med en tydligt bearbetad spets
Håkan visar den minsta av de tre grävkäpparna
Flera stora brunnar avtecknar sig i den ljusa undergrunden när torven schaktades bort

Under den gångna veckan har även stora delar av torvlagren i våtmarken schaktats bort. Under torven hittar vi en mängd anläggningar med mörkbrun torvblandad fyllning. Många av dessa döljer troligen ytterligare vattentäkter eller brunnar från olika tider. Fler spännande fynd är därmed att vänta!