Karta över hela kvarteret Rosendal år 1762. Norr är nedåt i bild. Stockholms stadsarkiv.Under i stort sett hela 1700 – talet ägde bryggarfamiljen Siverts tomten som vi undersöker. När de köpte tomten i början av seklet användes den fortfarande en trädgård men på en karta från 1762 kan vi se att den östra delen ut mot Timmermansgatan då hade bebyggts.

Bryggarfamiljen Siverts tomt år 1762. Timmermansgatan är till höger i bild. Stockholms stadsarkiv.

Merparten av byggnaderna ligger idag under Timmermansgatan eftersom gatan har breddats. Men förra veckan undersökte vi delar av två byggnader som kan dateras till 1700 – talet, markerat med blått på kartan.

Husgrunder från 1700-talet. Den ena byggnaden hade stengolv och kan tolkas som ett portlider. I förgrunden syns en samtida brunn. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
Intill byggnaden fanns en samtida fint stensatt brunn, som varit i bruk in på 1900-talet. Foto: Amanda Jeppson, Arkeologerna.
Ett parti av byggnadens dagermur har återanvänts i en byggnad från 1800-talet. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Längre bak på tomten har bryggarfamiljen haft en trädgårdsodling med rätvinkliga odlingskvarter som omgavs av grusgångar. Vi har analyserat några jordprover från odlingskvarteren och samtliga innehöll tobaksfrön.

Längst bak på tomten fanns odlingskvarter som omgavs av gruslagda gångvägar. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Tobaksfröerna i odlingskvarteren visar att bryggarfamiljen inte bara livnärde sig på ölbryggning utan även hade tobaksodling som en inkomstkälla. Genom skriftligt källmaterial vet vi att det var kvinnor och barns som skötte odlingarna. Och möjligen kan vi här ana en arbetsfördelning inom hushållet där männen skötte ölbryggningen och kvinnorna och barnen tobaksodlingen.