Grävmaskinsskopan frilägger försiktigt ena halvan av brunnen.

Brunnar innehåller ofta mycket information. Det är en anledning till att arkeologer gärna vill hitta brunnar när de undersöker förhistoriska gårdslägren. En annan är att de är så kul att gräva! Därför var det roligt att hitta en brunn redan tidigt på undersökningen i Östra Fyrislund.

I ena kanten av undersökningsytan fanns en närmast rund, två meter stor fläck. Den var inte sotig och innehöll inga sönderbrända stenar och den var alldeles för stor för att vara ett stolphål. Kunde det vara en brunn? Anders började gräva ut ena halvan med hjälp av handredskap, men insåg snart att här behövdes det maskinhjälp. Linus fick avbryta sitt arbete med att ta bort matjord i en annan del av undersökningen och larva in på ytan med sin 21 ton tunga grävmaskin. Tack vara att maskinen går på band är marktrycket lågt och det syntes knappt var maskinen hade gått. Sakta arbetade sig skopan ner genom leran och frilade efter hand halva brunnen.

Brunnen visade sig vara mer än två meter djup och innehöll träkol och en hel del djurben. Det är inte ovanligt att hitta djurben och olika föremål i brunnar. Ibland verkar de ha lagts ned när brunnen har tagits ur bruk. När ena halvan av brunnen var frilagd dokumenterades profilen och både träkol och jordprov samlades in. Förhoppningsvis kan proverna hjälpa oss att få reda på från vilken tid brunnen är. I brunnar brukar det kunna finnas förkolnade fröer som kan berätta om vad som har växt i området.

Anders tar tillvara de djurben som fanns i brunnen.
Nathalie samlar in jordprov från brunnen. Om det finns bevarade fröer i brunnen kan de visa vilka växter som funnits i området och vilka grödor som har odlats.