Efter beslut av försvarsmakten kan vi nu publicera lite flygfoton från undersökningarna vid Fyrislund. Till att börja med en översikt av alla tre boplatserna från öster. I förgrunden Vaksala 298, bakom denna Vaksala 299 intill Norrbygård och till höger i bilden delvis bakom ett impediment Danmark 216. I bakgrunden syns E4:n.

Bilden togs när alla tre boplatserna hade avbanats och undersökningarna var i full gång av Vaksala 298 och 299. Notera hur nära de tre boplatserna legat varandra och hur de alla tre har varit placerade intill mindre höjdområden. För Vaksala 298:s del är det gravfältet Innhåleskullen som idag efter undersökningen 2010 är en stor rondell mitt i Fyrislundsområdet.

Här ser vi från norr Danmark 216 efter avbaningen, mitt på undersökningsytan kan man svagt ana den kompakta järnåldersgården som ansluter upp mot impedimentet. I söder syns de mörka sediment som är våtavsatta och troligen utgör kanten av mer fuktiga områden och eventuellt också kanten av en fornsjö som funnits i området under järnålder.

Redan innan avbaningen av Vaksala 299 var klar togs en del bilder. Här ser vi undersökningsytan från söder, och väster om Norrby gård skymtar det omfattande odlingslagret som undersöktes under juli. I den södra delen tvärs över undersökningsområdet löper ett mörkt lager vilket är resterna efter bland annat en väg, troligen medeltida/efterreformatorisk i ålder.