År 1993 upptäcktes de första boplatslämningarna i det område som Arkeologiska uppdragsverksamheten skall börja undersöka med start 1 juni i år. Det rör sig om tre boplatser med en sammanlagd yta på över 40 000 kvadratmeter belägna inom området Fyrislund i Uppsalas sydöstra utkant.

Platserna skall under kommande år bebyggas av Uppsala kommun och därför kommer vi att finnas på plats för att undersöka spåren av de som en gång bebodde området, långt innan historien om Uppsala startade.

Boplatserna har lämningar från perioden yngre bronsålder till yngre järnålder och inom boplatserna finns både hus, brunnar, hägnader, ugnar för matlagning och grophus.

Ett stort antal fornlämningar från äldre och yngre järnålder, både boplatser och gravplatser, är undersökta eller kommer att bli undersökta de kommande åren i denna del av Uppsala. Inom en snar framtid kommer området kring östra Fyrislund således att vara en av de bäst undersökta, sammanhängande järnåldersmiljöerna i Mälarområdet.

Fornlämningarna Danmark 216 och Vaksala 299.